STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 60-2021-NĐCP 21/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
2 03/2021/QĐ-UBND 05/03/2021 Quy định về quản lý viên chức
3 34/QĐ-CĐN 01/12/2020 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động
Công đoàn cơ sở năm 2020
4 114/CĐN 30/11/2020 Công đoàn tham gia thực hiện
dân chủ cơ sở năm 2021
5 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
6 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về Tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
7 10/QĐ-QBV&PTR 31/01/2020 Quyết định thành lập Ban Biên tập Website Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng nam
8 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp
9 08/2017/TT-BNNPTNT 28/03/2017 Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
10 21/2016/TT-BNNPTNT 28/06/2016 Thông tư quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản